Świadectwa


Podstawowe Pojęcia

Świadectwo energetyczne (świadectwo charakterystyki energetycznej budynku) – jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Dla budynku nowego jest uzupełnieniem projektu budowlanego. W przypadku budynków już użytkowanych (przy braku niezbędnej dokumentacji technicznej) koniecznością staje się wykonanie dokładnej inwentaryzacji budynku i rzetelnej analizy stanu ochrony cieplnej budynku.

Zobacz jak wygląda świadectwo energetyczne


Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/m2rok] obejmuje energię końcową oraz sumę rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną użytkowaną dla celów ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z energia pomocniczą. Jest to ilość energii dostarczanej do budynku na potrzeby ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia przeliczana na energię pierwotną i odniesiona do jednostki powierzchni budynku o regulowanej temperaturze powietrza. (Nie jest to wartość którą możemy odczytywać z naszych liczników). Uzyskane małe wartości EP wskazują przede wszystkim na małe obciążenie środowiska w całym procesie wytwarzania i przesyłania energii w danym obiekcie.

Rys. Wskaźnik charakterystyki energetycznej budynku


Wskaźnik energii końcowej EK określa roczne zapotrzebowanie energii końcowej na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza w budynku albo lokalu mieszkalnym i jest wyrażony podobnie jak wskaźnik EP w kWh/(m2rok) - jest to współczynnik określający obliczeniową ilość energii potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania danego budynku, z uwzględnieniem sprawności systemów wytwarzających ciepło i ciepłą wodę użytkową. Obliczenie wskaźnika EK pozwala na określenie obiektywnych własności cieplnych obudowy (ścian, stropów, okien, drzwi) danego budynku. Wszystkie obliczenia dokonywane są na podstawie danych standardowych (np. dane klimatyczne).

Na skali, przypominającej suwak, zaznacza się strzałkami obliczone wartości liczbowe wskaźnika EP dla budynku ocenianego nowego lub remontowanego. Wskaźnik EP jak dla budynku nowego oblicza się jak dla takiego samego budynku jak oceniany lecz w obliczeniach zamiast rzeczywistych charakterystyk cieplnych np. współczynnika przenikania ciepła U, przyjmuje się wartości graniczne tych charakterystyk (Umax) jakie aktualnie obowiązują w WT2008. Wskaźnik EP dla budynku remontowanego obliczamy jak dla budynku ocenianego, przyjmując niezbędne charakterystyki przegród i urządzeń, najlepsze ekonomicznie uzasadnione, jakie moglibyśmy uzyskać w tym budynku.
Najczęściej Zadawane Pytania

Od kiedy obowiązują świadectwa energetyczne?
Świadectwa charakterystyki energetycznej (Certyfikaty energetyczne) są obowiązkowe od 1 stycznia 2009 r. dla wszystkich nowych oddawanych do użytku, sprzedawanych oraz wynajmowanych nieruchomości.

Co to jest certyfikat energetyczny (świadectwo energetyczne)?
Jest to wydany przez upoważnionego eksperta dokument charakteryzujący jakość energetyczną budynku i te jego cechy, które decydują o kosztach jego użytkowania. Określa rzeczywistą wartość energii zużywanej (lub szacowanej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku), która obejmuje ilość energii niezbędnej do ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, wentylacji, a w przypadku obiektów użyteczności publicznej także oświetlenia.

Kiedy potrzebne jest świadectwo?
Świadectwo energetyczne jest obowiązkowym dokumentem dla każdego mieszkania i budynku podlegającego kupnie, sprzedaży lub wynajmowi oraz wymaganym dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla nowych budynków oddawanych do użytku. Jeżeli został przeprowadzony remont domu, mieszkania, lub budynku, to na skutek tego zmieniła się ich charakterystyka energetyczna. W przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku.

Jakie budynki nie muszą mieć świadectwa energetycznego?
Przepisów o obowiązku posiadania świadectwa energetycznego nie stosuje się do budynków:
  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2ˇrok);
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
  • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Co jest potrzebne do sporządzenia certyfikatu?
Projekt budowlany, dokumentacja urządzeń (kotła, klimatyzatora), projekty przygotowywane do przeprowadzonych remontów, itp. Zakres dokumentacji niezbędnych do wykonania świadectwa energetycznego należy uzgodnić z osobą sporządzającą certyfikat (dokumentacja architektoniczno – budowlana, dokumentacja instalacyjna c.o. i c.w.o. i c.t. oraz klimatyzacji (jeżeli budynek ją posiada), dokumentacja oświetlenia wbudowanego (dla budynków użyteczności publicznej).

Jak długo ważne jest świadectwo?
Świadectwo ważne jest 10 lat. Nowe świadectwo należy sporządzić, jeżeli upłynął termin jego ważności lub gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Jak można zmniejszyć wydatki na eksploatację budynku?
Zwiększenie energooszczędności budynku można uzyskać poprzez odpowiednie ocieplenie ścian, podłóg, fundamentów, dachu i innych, usunięcie możliwości powstania mostków cieplnych, zastosowanie rekuperacji i gruntowego wymiennika ciepła, korzystanie z optymalnego źródła ciepła (instalacja CO i CWU), zastosowanie odpowiednich okien itp.Certyfikaty Energetyczne        Podstawowe pojęcia        Podstawy prawne        Oferta        Kontakt

© 2009 Świadectwa Energetyczne - Jerzy Racki   |   Słupsk tel. +48 059 843 72 08   |   Projektowanie Stron Retus